Last edited by Mojind
Friday, August 7, 2020 | History

2 edition of Beagan Beul-aithris found in the catalog.

Beagan Beul-aithris

Alexina Ghreumach

Beagan Beul-aithris

by Alexina Ghreumach

  • 266 Want to read
  • 20 Currently reading

Published by Roinn an Fhoghlaim, Comhairle nan Eilean Siar .
Written in English


The Physical Object
Pagination59 p. :
Number of Pages59
ID Numbers
Open LibraryOL19723948M

The u/Beul_Aithris community on Reddit. Reddit gives you the best of the internet in one place. Bha ainm aig' a bhith gu math deas-bhriathrach ann an còmhradh cuideachd. Rugadh `s a thogadh e ann an Dùn Bheagain. `S ann do Mhòrar a bhuineadh a chuideachd bho thùs. B’ e Lachlann fear dhe na beulaichean a bu chudthromaiche a thug tabhartas seachad do Cho-chruinneachadh Beul-Aithris Gàidhlig Cheap Breatainn. Neach-aithris: Seumas Watson.

Co-dhiù, a rèir beul-aithris, goirid às dèidh do Chalum Cille tilleadh a dh’Eilean Ì, chaidh fear de na sagartan Pabach don Eilean Sgitheanach airson tadhal air daoine. Ràinig e innis anns a’ choille anns an robh corra clach an siud ’s an seo. ’S dòcha gun robh i faisg . Likewise, you will find my latest book on Johann Wolfgang Goethe () and the Gaels - Goethe translated 38 lines of the VIIth book of James MacPherson's () Temora into German. In a young Uidhisteach (Uistman), the Revd. James MacDonald from Paible (N. Uist), visited him.

Ach tha beul-aithris ann an Gleann Cholm Cille a’ cur gleans eile air an stòiridh. As t-samhradh seachd ceud deug ceathrad ’s a sia () thàinig srainnsear àrd eireachdail don sgìre. Bha searbhant còmhla ris. Bha iad a’ fuireach an toiseach ann am baile beag iomallach ris an canar Gleann Locha. Ach cha do dh’fhuirich iad an sin fada. A rèir beul-aithris, tha e ceangailte ri seann chleachdadh pàganach air a bheil taghairm. Chì sibh mìneachadh air seo ann am faclair Dwelly. ’S e a bh’ ann dòigh airson an Donas a thoirt am follais. Bhiodh an Donas a’ freagairt ceist no a’ sàsachadh droch iarrtasan mì-laghail.


Share this book
You might also like
Managing Staphylococcus aureus in eczema

Managing Staphylococcus aureus in eczema

Problem families

Problem families

Mom, dad-- what is nuclear war? : a guide to answering the questions kids ask in the nuclear age

Mom, dad-- what is nuclear war? : a guide to answering the questions kids ask in the nuclear age

Michigan in Perspective, 1997 (Michigan in Perspective)

Michigan in Perspective, 1997 (Michigan in Perspective)

Reflections on the French revolution in France

Reflections on the French revolution in France

Buridans mule

Buridans mule

Capacity-building

Capacity-building

Jezebel, seducing goddess of war

Jezebel, seducing goddess of war

Family spending series

Family spending series

Chiefs of Staff, United States Army, on leadership and the profession of arms

Chiefs of Staff, United States Army, on leadership and the profession of arms

Social studies teaching unit project.

Social studies teaching unit project.

Geology, Camsell Bend (District of Mackenzie)

Geology, Camsell Bend (District of Mackenzie)

Jean-Max Tassel presents

Jean-Max Tassel presents

Beagan Beul-aithris by Alexina Ghreumach Download PDF EPUB FB2

Beul Aithris is a Scottish small press established in Our interests range from the paranormal and folklore to children's books, memoirs and artistic satire, produced by.

The book was published by Beul Aithris Publishing in July and is now listed at major booksellers including Waterstones and Barnes & Noble.

Excellent reviews have been published in BunnyZine and iScot magazine. My third story "The Magical Scottish Unicorn" illustrated by Scottish cartoonist, Patt.

Beul Aithris Publishing. likes. Independent Publisher. The British Isles are awash with all sorts of legends and strange history, which have woven their way 5/5(2). Cha bhi. Ach tha dà bhall dhubh air an adaig. Tha fear air gach taobh dhen iasg.

A rèir beul-aithris, dh’fhàg Peadar an dà bhall dhubh air an adaig. Rinn e na buill leis na corragan aige. Rinn e iad nuair a thog e an t-iasg airson an t-airgead a thoirt a-mach às a’ bheul aige. Iain 'Ain 'ic Iain: From Garenin to The Oregon Country.

Urras nan Geàrrannan, duilleag. Rugadh Iai. £ Tha na teacsaichean anns an leabhar ann an ceithir roinnean: neo-fhicsean, ficsean, bàrdachd agus sgeulachdan à beul-aithris na Gàidhlig. Tha cùl-sgeul a’ mìneachadh cò às a thàinig an earrann, beagan mun t-seòrsa sgrìobhaidh agus fiosrachadh mun ùghdar.

Air Bilean an t-Sluaigh: Sealladh air Leantalachd Beul-Aithris Ghàidhlig Uibhist a Tuath Cló Ollscoil na Banríona / Queen's University, Beul Feirste, £ PDF. Download the text of this week's letter as a PDF: Thoir a-nuas Litir mar PDF: Download File. PDF documents are especially suited for printing out.

Most computers can open PDF files, but if you have problems viewing them you may need to install reader software such as Tha faidhleachan PDF gu sònraichte math airson clò-bhualadh. Tha e furasta gu leòr do Beagan Beul-aithris book de choimpiutairean.

Eadar rùn-dìomhair is eucoir agus eadar beul-aithris is fealla-dhà is dràma, tha rudeigin ann a chòrdas ris a h-uile duine. Bhruidhinn mi ri Ceitidh Hutton beagan làithean mus deach an leabhar ùr aice, Grumpa: Am Bodach Busach, a chur air bhog.

Tharraing mi air falbh i bhon a’ ghunna-gloidh aice, far an robh i a’ dèanamh pupaid. The Book of Deer contains Gaelic notes written by monks, probably in the 12th century. In the 16th century James MacGregor, Dean of Lismore, made a collection of Gaelic poetry. Here is a verse. Grammar hacks Beagan taic; The Little Letter An Litir Bheag; Little by little - Learn a Gaelic song Beag air Bheag Archive Beul-aithris - Tasglann.

The dam on Loch Moy An dàm air Loch na Maighe. The book of Matthew in the New Testament Leabhar Mhata. An dàm air Loch na Maighe The dam on Loch Moy An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (2) An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an Òir (2) An Gobha Ruadh agus Dòmhnall an òir (1) The red-haired blacksmith and Donald of the gold (1) Clach an.

Tha Comhairle nan Leabhraichean air cruinneachadh de dhàin ùra agus aithnichte le Catrìona NicGumaraid, ùghdar Rè na h-Oidhche / The Length of the Night (Canongate, ), a chur ri 'Àilleagan am Measg nam Flùr / The Beauty Amongst the Flowers' air-loidhne.

Owing to interest in signed copies of Beul Aithris books, here's how to get them. Instead of ordering directly from the shop, readers can request signed copies by emailing [email protected], where orders can be arranged.

That way, copies can be sent to the authors for autographing, any personalisations added and then the copies.

Ann an ‘Àrainneachd, Cànan is Dualchas’ tha sinn a’ taisbeanadh sealladh nan Gàidheal air an àrainneachd aca fhèin.

Gu tric, bidh sin a’ gabhail a-steach beul-aithris oir ’s iomadh stòiridh a tha co-cheangailte ri ceàrnaidhean sònraichte de dh’Alba. Anns na faidhlichean a leanas tha stòiridhean dhen t-seòrsa a bhios sinn ag innse anns a’ chùrsa.

Ann an ochd ceud deug, ochdad ’s a h-ochd () chaidh pàipear a leughadh aig coinneamh de Chomunn Gàidhlig Inbhir Nis.

Sgrìobh an t-Urramach Iain MacGriogair Caimbeul am pàipear. Bha Mgr Caimbeul na mhinistear ann an Tiriodh. Chruinnich e beul-aithris. ’S e an tiotal a th’ air a’ phàipear Fionn’s Ransom. Welcome to the Beul Aithris Publishing Bookshop, where you can order our books directly.

To visit the main website click here. Featured Products Popular Products New Products Special Offers. Witch Memorials of Scotland. £ The Curse of Peg O'Nell - or - The Demon of the Well.

£ The Beul Aithris Publishing Bookshop - click here For signed copies, which aren't sold via the online shop above click here. DUE TO UK CORONAVIRUS LOCKDOWN, THE BOOKSHOP IS CLOSED UNTIL FURTHER NOTICE.

ALL TITLES AVAILABLE TO ORDER FROM AMAZON AND SOME OTHER ONLINE SOURCES. The Black Book was found in a shop in Dublin in by the Scottish historian, William Forbes Skene.

Shortly before his death, Skene gave the book to the chief of Clanranald. About a hundred years after that, Clanranald gave both books – the red one and the black one – to the National Museum. Bha mi ann airson beagan Gaeilge ionnsachadh.

Tha ionad-foghlaim sa ghleann. ’S e Oideas Gael an t-ainm air an ionad. Tha ceangal làidir aig a’ ghleann ri Colm Cille, no Calum Cille. Ciamar a tha sin. Uill, rugadh Calum Cille ann an Tìr Chonaill. Agus seo agaibh stòiridh à beul-aithris mu dheidhinn. Take a look at the book directory or the online shop to see what has already been published!

Submissions should include: a brief profile of the author, a short synopsis of the work proposed and a sample no more than 2, words long. Beul Aithris Publishing. Awesome Inc. theme.What's On Beachd Éireannach air Burns, là n blà ths, là n beul-aithris, là n Gà idhlig 'O wad some Power the giftie gie us, tae see oursels as ithers see us.'.Title: Junior Orals - Beul-Aithris Oigridh - Song Book Author: Màiri Macleod Created Date: 11/6/ PM.